Dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

09:15- 2022-08-01

Sau 12 năm thực hiện Nghị định  số 45/2010/NĐ-CP đến nay, nhiều nội dung của Nghị định không còn phù hợp, chưa bao quát, điều chỉnh hết các vấn đề trong thực tiễn quản lý đặt ra. Theo đó cần xây dựng Nghị định thay thế vì Nghị định số 45/2010/NĐ-CP cũng đã được sửa đổi, bổ sung 01 lần tại Nghịđịnh số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; việc xây dựng Nghị định thay thế sẽ không phải thực hiện việc hợp nhất Nghị định và tránh trường hợp có đến 03 Nghị định về hội; mặt khác nếu tiếp tục xây dựng một Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP sẽ gây khó khăn cho tổ chức, công dân Việt Nam khi tra cứu, tổ chức thực hiện và không đảm bảo được tính logic, tính hệ thống, không thể hiện hết được các chủ trương của Đảng về hội quần chúng trong tình hình mới cũng như những phát sinh trong thực tiễn tổ chức, hoạt động của hội và yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hội.

 Mọi thông tin góp về xin lòng liên hệ dưới link của Bộ Nội vụ sau:

https://moha.gov.vn/van-ban-du-thao.html?id=47784 

Sự kiện nổi bật của VITA

Liên kết hữu ích