24/09/2023

Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam”

Dự án do Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch Ninh Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình, Quảng Nam... phối hợp thực hiện. Dự án nhằm thúc đẩy các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển du lịch nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của ngành du lịch, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của quốc gia.

Được thực hiện từ ngày 1-1-2023 đến 30-6-2024 gồm 3 hợp phần: Truyền thông nâng cao nhận thức về giảm rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch; thí điểm áp dụng các giải pháp, sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa tại một số khu, điểm du lịch tại 2 tỉnh Ninh Bình, Quảng Nam; xây dựng kế hoạch hành động giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành du lịch và ứng dụng (app) quản lý rác thải nhựa đối với doanh nghiệp du lịch.

Mục tiêu của dự án là hướng tới những người sản sinh nguồn rác. Đó là những đối tượng trực tiếp như người kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực du lịch... Chúng tôi quan điểm rằng mỗi ngành cần làm tốt trong phạm vi của mình và vì thế chúng tôi làm trước. Việc triển khai dự án ở hai địa phương là Quảng Nam và Ninh Bình sẽ là thí điểm và hy vọng sẽ lan tỏa sang nhiều địa phương khác.